Video 

Jenks To Rename Stadium To Honor Coach Allan Trimble