Casper, Tulsa Co. Jail's PTSD Dog


Friday, September 13th 2019, 11:48 pm
By: Justin Shrair